KSS Politikası

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politikası

Üretimin ve yönetimin her aşamasında çalışanlarımıza, topluma ve çevreye karşı sosyal sorumluluk bilinci ile hareket etmeyi temel yönetim anlayışı olarak benimseyen şirketimiz;

 1. Çocuk ve genç işçi çalıştırma usul ve esaslarına uygun hareket etmeyi ve 18 yaşın altında işçi çalıştırmamayı, 
 2. Çalışanları ırk, renk, dil, etnik köken, siyasi görüş, medeni durum, yaş, hamilelik veya cinsiyet ayrımına göre değil, işi yapabilme becerilerini esas alarak istihdam etmeyi, ayrıca ücretlendirme, sosyal  yardım ve terfileri de bu doğrultuda gerçekleştirmeyi;
 3. Her çalışanın kişiliğine ve onuruna saygı göstermeyi, sözlü, fiziksel veya psikolojik taciz    ya da zorlamaya izin vermemeyi,
 4. Çalışma saatlerinin belirlenmesinde yürürlükteki kanun ve yükümlülüklere, fazla mesaide gönüllülük esasına uymayı,
 5. Kanunlar ile karara bağlanan normal ve fazla çalışma ödemelerini yapmayı, 
 6. Risk analizine dayalı proaktif bir yaklaşım benimsemeyi, tüm çalışanların iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarına katılımını sağlamayı ve çalışanların genel sağlığını ön planda tutan bir çalışma sistemi benimsemeyi,
 7. Yürürlükteki çevre mevzuatına uymayı, çevre boyutları ve etki değerlendirmesine dayalı olarak çevre kirlenmesini önlemeyi ve kirliliği kaynağında azaltmayı,
 8. Müşteri memnuniyeti odaklı bir anlayış ile, hizmetlerimizi zamanında ve söz verdiğimiz koşullarda sunmayı, müşterimize saygı, eşitlik ve nezaket çerçevesinde yaklaşmayı,
 9. Rüşvet ve yolsuzlukları hiçbir koşul altında kabul etmemeyi, etik kurallar çerçevesinde davranmayı,
 10. Türkiye’nin ve faaliyet gösterdiğimiz ülkelerin gelenek ve kültürlerine duyarlı davranmayı, tüm yasal düzenlemelere uygun hareket etmeyi,
 11. Tedarikçilerimizin ilkelerimizle paralel uygulamalar içinde olmasına özen göstermeyi,

taahhüt ederiz.